Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
Paaldansen 19:00 - 20:00 Debby Vissenberg 
Paaldansen 20:15 - 21:15 Debby Vissenberg 
Aerial Silk 19:00 - 20:00 Loes Kwint 
Paaldansen 19:00 - 20:00 Loes Kwint 
Paaldansen & Stretching 20:15 - 21:30 Loes Kwint